Kollektivavtal

EU:s pensionssystem under press

EU:s pensionssystem under press

EU:kommissionens Grönbok om pensionssystem i EU levereras med en osminkad beskrivning av de utmaningar som Europa måste hantera för att kunna garantera EU-medborgarna en anständig ålderdom i framtiden. De flesta västeuropiska länderna har under de senaste hundra åren byggt ut sina pensionssystem så att de ger en hygglig ersättning på ålderns höst. Detta välfärdsbygge  har gett de […]

Läs mer

Skandinaviens arbetslöshetsförsäkringssystem

För samtliga arbetsbaserade socialförsäkringsförmåner i de skandinaviska länderna kvalificerar sig försäkringstagaren genom att arbeta i landet. Om försäkringstagaren sedan skulle bli sjuk, arbetsskadad eller pensionär ska de berörda myndigheterna i arbetslandet handlägga och besluta om försäkringstagaren har rätt till ersättning. Denna ordning gäller dock inte för ländernas respektive arbetslöshetsförsäkringssystem. Då måste istället försäkringstagaren först kvalificeras […]

Läs mer

Arbetsskadeförsäkringssystemen i Skandinavien

De danska och norska försäkringssystemen för arbetsskador är hybridformer mellan offentlig och privat försäkring. I Danmark är alla arbetsgivare skyldiga att teckna en arbetsskadeförsäkring. Denna försäkring ersätter emellertid enbart kostnader som beror på arbetsolyckor. Arbetsskador som uppstår på grund av arbetssjukdomar hanteras istället av det offentliga systemet. Oavsett om arbetsskadan beror på en sjukdom eller […]

Läs mer

Sjukförsäkringssystemen i Skandinavien

De skandinaviska ländernas förmånssystem vid kortvarig sjukdom har stora likheter med varandra. Samtliga tillämpar en arbetsgivarbetald sjuklöneperiod under sjukfrånvarons första veckor. Ersättningsperioden är drygt ett år på den högsta ersättningsnivån och för att återkvalificera sig för en ny ersättningsperiod måste den försäkrade vara frisk under en viss period. Länderna har också ett tak för hur […]

Läs mer

Jobba gärna på andra sidan riksgränsen!

I dag publicerar Folksam handboken Vår trygghet i Skandinavien. Boken vänder sig till dig som är eller planerar bli gränsgångare i Skandinavien, det vill säga som dagligen arbetspendlar mellan Danmark, Norge eller Sverige. Men vad innebär det att arbeta i grannländerna när det gäller dina socialförsäkringar och andra försäkringar som är kopplade till ditt arbete? […]

Läs mer

Kollektivavtal ger en hygglig pension

Kollektivavtal ger en hygglig pension

För elva år sedan infördes det nuvarande allmänna pensionssystemet, som bygger på livsinkomstprincipen. Ju mer man arbetar och tjänar desto mer pengar spar man på sitt pensionskonto. På alla inkomster av tjänst upp till 31 800 kronor i månaden betalar man en avgift på 18,5 procent. Den största delen, 16 procent, bokförs på varje pensionssparares […]

Läs mer

Rapport från Almedalen: En flexibel modell som skulle kunna böjas mer

Tunna molnslöjor sveper över Visby och den digitala termometern pendlar kring 20 grader denna tisdagsmorgon. Jag befinner mig på Hästgatan 12 där Ratio och arbetsgivarorganisationen Almega har ett gemensamt seminarium om kollektivavtalens roll på den framtida arbetsmarknaden. En färsk rapport från Ratio presenterades av författarna Nils Karlson och Henrik Lindberg. De har undersökt hur den […]

Läs mer

Generös ersättning vid dödsfall

Generös ersättning vid dödsfall

Änkepensionssystemet avskaffades 1990 och ersattes med ett offentligt efterlevandeskydd i form av omställningspension, förlängd omställningspension, barnpension och efterlevandestöd till barn. Skyddet omfattar gifta och sammanboende med barn. Skyddet är mer generöst för småbarnsfamiljer, än för par utan barn. Två former av efterlevandeskydd finns i avtalsförsäkringarna. Dels ett som är kopplat till avtalspensionen, dels en tjänstegrupplivsförsäkring […]

Läs mer

Bättre villkor för föräldrar med kollektivavtal

Bättre villkor för föräldrar med kollektivavtal

Den svenska föräldraförsäkringen är världsunik. Den ger föräldrarna rätt till ledighet i 480 dagar, 390 dagar med en ersättning som motsvarar 80 procent av lön upp till 35 700 kronor i månaden och 90 dagar på lägstanivån, 180 kronor per dag. Föräldraledigheten kan tas ut allt ifrån en åttondels dag till heldag och fram till […]

Läs mer

Offentlig trygghetsreträtt öppnar terrängen för privat försäkring

För tredje året i rad presenterar Folksam rapporten Välfärdstendens. Vår undersökning är unik i det avseendet att vi under dessa år har granskat försäkringsskyddet för Sveriges förvärvsarbetande befolkning, både vad gäller de allmänna såväl som de kollektivavtalade försäkringsförmånerna. Dessutom har vi kartlagt deras behov och attityder till välfärd i allmänhet och socialförsäkringar i synnerhet.  Till […]

Läs mer