Sjuk

F43:orna driver upp antalet sjukfall kraftigt

  Under förmiddagen försjönk jag i Försäkringskassans senaste Korta analyser (2016:2) av sjukskrivningarna som presenterar dramatiska siffror. Antalet startade sjukfall har ökat med 98 000 mellan åren 2010 och 2015. Sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade mest, 57 000 sjukfall eller 59 procent. Med startat sjukfall menas sjukskrivningar som har pågått längre än 14 dagar. De psykiska sjukdomarna […]

Läs mer

Medfinansieringsavgiften är bra för statens finanser, men kanske inte för den svenska modellen

Regeringen föreslår en comeback för medfinansieringsavgiften för arbetsgivare, som endast spelade en säsong mellan åren 2005-2006. Grundidén med förslaget är att öka arbetsgivarnas ekonomiska drivkrafter för att motverka långtidssjukskrivning. Efter att ha läst delar av regeringspromemorian blev jag nyfiken på att pröva vilka konsekvenser förslaget kan tänkas få för sjukförsäkringens aktörer. I nedanstående tabell har […]

Läs mer

Norge erbjuder de bästa villkoren för svenska gränsgångare

Norge är svenskarnas största arbetsmarknad utanför Sverige. Närmare 80 000 svenskar bor och jobbar i Oslo och drygt 30 000 arbetspendlar dagligen till Norge. Likheterna mellan våra länders välfärdssystem är stora men det finns skillnader som är viktiga att ha kunskap om. Därför har Folksam tagit fram en handbok för arbetspendlare eller gränsgångare som de vanligtvis brukar […]

Läs mer

Hyggliga villkor för svenska gränsgångare i Danmark

Inom ett par månader så har vi sommaren här. Många i Skåne, särskilt unga och nyutbildande kommer att söka sig över bron till Danmark för att söka arbete. Redan i dag arbetspendlar drygt 17 000 skåningarna till Köpenhamnsregionen. När gränsens passeras ändras villkoren för tryggheten. Även om välfärdsförsäkringarna i Danmark har stora likheter med de svenska […]

Läs mer

Privat sjukförsäkring gör skillnad i plånboken för Saco-förbundens medlemmar

Högsta andelen löntagare med privat sjukförsäkring hittar vi hos Saco-förbundens medlemmar. Förutom Reservofficerarna erbjuder samtliga Saco-förbund sina medlemmar en sjukförsäkring. I likhet med TCO-medlemmarna har Saco-medlemmarna möjlighet att välja månadsbelopp och komplettera med diagnos- och dödsfallsbelopp. Vanligtvis används inte hälsoprövning för medlemmar som tecknar sjukförsäkringen i anslutning till att de erbjuds försäkringen för första gången. […]

Läs mer

Varannan TCO-medlem har en sjukförsäkring

Nästan hälften av TCO:s medlemmar har en privat sjukförsäkring, det visar första delrapporten av Välfärdstendens 2015. Flertalet har tecknat sin försäkring hos sitt TCO-förbund. Av 14 förbund är det endast två som saknar sjukförsäkring. Jämfört med LO-förbundens sjukförsäkringar erbjuder TCO-förbunden sina medlemmar större möjligheter till individuella lösningar när det gäller försäkringsmoment och ersättningsbelopp.  Medlemmarna kan […]

Läs mer

Fyra av tio löntagare har en privat sjukförsäkring

Andelen löntagare som har skaffat sig en privat sjukförsäkring, antingen individuellt eller som gruppförsäkring genom sitt fackförbund, ökade från 32 till 41 procent under perioden 2008 – 2014, visar första delen av årets Välfärdstendens. I år har andelen emellertid minskat till 36 procent. Fackligt anslutna löntagare har i regel skaffat sig denna form av försäkring […]

Läs mer

Högt pris för sjukdom

Sjukskrivning kostar och priset för löntagarna har stigit kraftigt de senaste 20 åren. I början av 1990-talet uppgick sjukpenningen till 90 procent av lönen från första sjukskrivningsdagen. Och nästan alla hade en kollektivavtalad sjukförsäkring via arbetet, vilket höjde ersättningen till närmare 100 procent av lönen. Nittiotalskrisen och nya politiska prioriteringar skärpte villkoren i den allmänna sjukförsäkringen. […]

Läs mer

Sjukförsäkringsbomben har osäkrats i statsbudgetdebatten

Transfereringarna riskerar äta upp reformutrymmet varnar finansminister Anders Borg för när han i förra veckan presenterade statsbudgeten. Det är emellertid inget mekaniskt monster som står för hotet, utan kostnadsökningen i den allmänna sjukförsäkringen som oroar Borg. Sjukförsäkringens kostnader minskade kraftig mellan åren 2002-2010, men sedan dess har utgifterna ökat. Och i prognosen för perioden 2014-2017 […]

Läs mer

Höginkomsttagare har högst ersättningsnivå vid sjukdom

Hur mycket du får i plånboken när du är sjuk kan variera beroende av flera orsaker. För att överhuvudtaget få en ersättning krävs att du gör en inkomstförlust på grund av att din arbetsförmåga är nedsatt av sjukdom. Är du anställd har du ofta rätt till sjuklön under de första 14 sjukdagarna. Därefter kan du […]

Läs mer