Sjuk

Om dagens hela verktygslåda används är en ny lag om rehabiliteringsplaner överflödig

Förra veckan läste jag ett regeringsförslag om obligatoriska rehabiliteringsplaner. Förslaget utvecklas i Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som just nu är ute på remiss. Där föreslås bland annat att: en skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande […]

Läs mer

Den statliga sjukförsäkringen är under ständig förändring

Syftet med den statliga sjukförsäkringen är att den ska ge oss ett skydd mot det inkomstbortfall som uppstår när vi blir arbetsoförmögna på grund av sjukdom eller skada. Grundvillkoret är alltså att vi har en inkomst av arbete och eller eget företagande som vi helt eller delvis förlorar på grund av arbetsoförmåga som beror på […]

Läs mer

Välfärdstendens 2016 Del 1 Trygghet vid sjukdom

Idag presenterades första delen av Folksams Välfärdstendens 2016 där vi sätter fokus på tryggheten vid sjukdom. Särskilt värdet av kollektivavtalade förmåner och medlemsförsäkringar. Rapporten kan sammanfattas i följande punkter: Sjukfrånvaron i Sverige är fortfarande låg. Sedan hösten 2010 har sjukfrånvaron ökat med 80 procent. Då låg sjukpenningtalet på 6,0 dagar och idag är det 10,8 […]

Läs mer

Agera försäkring är bättre än medfinansiering

Ett trendbrott kan skönjas när det gäller sjukfrånvaron. Det framgår av Försäkringskassans senaste utgiftsprognos. Den visar att ökningstakten i startade sjukfall har avtagit det senaste halvåret och beräknas inte överstiga 2015 års nivåer. Nu förväntas inflödet i sjukförsäkringen motsvara den årliga ökningstakten för arbetskraften, d.v.s. 1 procent per år fram till år 2020. En vikande trend […]

Läs mer

Erbjuder regeringen något extraspår i sin hälsoväxling?

I våras utfärdade regeringen ett ultimatum till facken och arbetsgivarna som löd i stil med följande: Underteckna en principöverenskommelse senast i augusti om åtgärder som kan förväntas minska sjukfrånvaron på arbetsmarknaden annars höjs arbetsgivarnas kostnader för sjukförsäkringen. Ett är säkert, regeringen har inte laddat med lösskott när de nu pressar parterna till förhandlingsbordet. Blir förhandlingarna resultatlösa […]

Läs mer

F43:orna driver upp antalet sjukfall kraftigt

  Under förmiddagen försjönk jag i Försäkringskassans senaste Korta analyser (2016:2) av sjukskrivningarna som presenterar dramatiska siffror. Antalet startade sjukfall har ökat med 98 000 mellan åren 2010 och 2015. Sjukfall med psykiatriska diagnoser ökade mest, 57 000 sjukfall eller 59 procent. Med startat sjukfall menas sjukskrivningar som har pågått längre än 14 dagar. De psykiska sjukdomarna […]

Läs mer

Medfinansieringsavgiften är bra för statens finanser, men kanske inte för den svenska modellen

Regeringen föreslår en comeback för medfinansieringsavgiften för arbetsgivare, som endast spelade en säsong mellan åren 2005-2006. Grundidén med förslaget är att öka arbetsgivarnas ekonomiska drivkrafter för att motverka långtidssjukskrivning. Efter att ha läst delar av regeringspromemorian blev jag nyfiken på att pröva vilka konsekvenser förslaget kan tänkas få för sjukförsäkringens aktörer. I nedanstående tabell har […]

Läs mer

Norge erbjuder de bästa villkoren för svenska gränsgångare

Norge är svenskarnas största arbetsmarknad utanför Sverige. Närmare 80 000 svenskar bor och jobbar i Oslo och drygt 30 000 arbetspendlar dagligen till Norge. Likheterna mellan våra länders välfärdssystem är stora men det finns skillnader som är viktiga att ha kunskap om. Därför har Folksam tagit fram en handbok för arbetspendlare eller gränsgångare som de vanligtvis brukar […]

Läs mer

Hyggliga villkor för svenska gränsgångare i Danmark

Inom ett par månader så har vi sommaren här. Många i Skåne, särskilt unga och nyutbildande kommer att söka sig över bron till Danmark för att söka arbete. Redan i dag arbetspendlar drygt 17 000 skåningarna till Köpenhamnsregionen. När gränsens passeras ändras villkoren för tryggheten. Även om välfärdsförsäkringarna i Danmark har stora likheter med de svenska […]

Läs mer

Privat sjukförsäkring gör skillnad i plånboken för Saco-förbundens medlemmar

Högsta andelen löntagare med privat sjukförsäkring hittar vi hos Saco-förbundens medlemmar. Förutom Reservofficerarna erbjuder samtliga Saco-förbund sina medlemmar en sjukförsäkring. I likhet med TCO-medlemmarna har Saco-medlemmarna möjlighet att välja månadsbelopp och komplettera med diagnos- och dödsfallsbelopp. Vanligtvis används inte hälsoprövning för medlemmar som tecknar sjukförsäkringen i anslutning till att de erbjuds försäkringen för första gången. […]

Läs mer