Nio reflektioner om Pensionsgruppens överenskommelse av den 14 december 2017:

När jag i förra veckan medverkade i ett panelsamtal, som arrangerades av Pensioner och förmåner, fick jag frågan om utsikterna för att Pensionsgruppen skulle kunna samla sig kring en uppgörelse om en pensionsåldershöjning innan jul. Utan att tveka avfärdade jag förutsättningarna för detta, särskilt med hänsyn till höstens riksdagsval. Jag hade gruvligt fel och det gör mig faktiskt glad idag. Givetvis finns det detaljer i Pensionsgruppens överenskommelse som tåls att kritiseras, men som helhet är det en framgång för demokratin, pensionssystemet och vår framtida trygghet. Överenskommelse innehåller nedanstående nio punkter som jag har kompletterat med dagsfärska reflektioner:

1. Ett reformerat och förstärkt grundskydd.
Grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna ska höjas. Bland annat kommer garantipensionen utökas med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det tuffast. Taket i bostadstillägget ska höjas för att möta att hyrorna stigit. Personer med garantipension ska även kunna förbättra sin ekonomi genom att jobba längre. Det ska fortsatt vara tydligt ekonomiskt bättre att ha arbetat jämfört med nivån på grundskyddet. Grundskyddet i pensionssystemet består av garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet. Ett utredningsförslag presenteras i februari 2018.

Reflektion: Ett höjt grundskydd är problematiskt i ett livsinkomstbaserat pensionssystem där prestationen på arbetsmarknaden ska avgöra individens slutliga pension. Arbete ska premieras, samtidigt som det ska finnas ett grundskydd som garanterar ett anständigt och tryggt liv på ålderns höst för de av oss som inte kunnat arbeta tillräckligt mycket eller inte alls. Det föreslagna behovsprövade garantipensionstillägget och en höjning av BTP minskar ofrånkomligt värdet av arbete för en majoritet av dagens yrkesarbetande kvinnor. Jag hade hellre sett en lösning med förvärvsbelopp, ett förslag som finns i Folksams vitbok.

2. Ett reformerat premiepensionssystem.
Premiepensionen görs om för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner. Staten kommer ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas aktörer på finansmarknaden som lurar till sig våra framtida pensioner. Som ett led i detta ska Pensionsmyndighetens 30-punktsprogram, som höjer kraven för att vara verksam på dagens fondtorg, införas snarast. Detta kompletteras av ett hållbarhetskrav som gäller för samtliga fonder på fondtorget. Förvalet (Sjunde AP-fonden) är utgångspunkten i systemet där staten ansvarar för att ge en kostnadseffektiv, trygg och stabil pensionsförsäkring under hela livet utan krav på kunskap eller egna åtgärder för spararen. En konsekvens av 30-punktsprogrammet och det upphandlade fondtorget är att antalet fonder minskar avsevärt jämfört med i dag.

Reflektion: Utmärkt! Pensionsgruppens har tagit intryck av hur fondtorgen fungerar i tjänstepensionsavtalen. Härigenom blir premiepensionssystemet enklare, tryggare och fritt från kriminella element.

3. Långsiktigt hållbara pensioner.
Vi behöver få fler arbetade timmar i svensk ekonomi. Förändringarna bygger i huvudsak på de förslag som lämnades i Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25) men även på den avsiktsförklaring som arbetsmarknadens parter ställde sig bakom 2016. Förändringarna innebär att alla pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och att dessa sedan kopplas till utvecklingen av medellivslängden.

Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs:

– 2020 från 61 till 62 år
– 2023 från 62 till 63 år
– 2026 från 63 till 64 år

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, LAS-åldern, höjs:

– 2020 från 67 till 68 år
– 2023 från 68 till 69 år

Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs:

– 2023 från 65 till 66 år
– 2026 från 66 till riktåldern (dvs. den knyts till medellivslängdsökningen)

Pensionsgruppen är överens om att personer med ett långt arbetsliv, minst 44 år, ska omfattas av övergångsbestämmelse så att de även framöver ges rätt till garantipension från 65 års ålder. Reformen ska vara statsfinansiellt neutral. Pensionsgruppen är överens om att pensionerna i första hand ska upprätthållas genom ett längre arbetsliv, men att avgiften till pensionssystemet ska analyseras vidare.

Reflektion: Snabbare och mer långtgående pensionsåldershöjning än väntat, vilket kan försvåra genomförandet även om det finns starka argument för det uppdrivna tempot. Däremot är jag skeptiskt till speciallösningen för individer som arbetat 44 år och födda 1957 eller tidigare. Hade hellre sett att en ålderfaktor införs i sjukförsäkringssystemet så att de som är över 60 år kan beviljas sjukpenning/sjukersättning ifall deras hälsa sviktar och därmed får de en bra pension vid den tänkta riktåldern, Se Folksam vitbok. Hade också gärna sett en tydlig avsiktsförklaring om att avgiften ska höjas.

4. Arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för ett hållbart arbetsliv.
För långsiktigt trygga och hållbara pensioner krävs en större omställning än bara förändringar i pensionssystemet. Det krävs att arbetslivet blir mer jämställt, hållbart, flexibelt och modernt. Det är nödvändigt att människor inte slits ut på arbetsmarknaden utan orkar hela vägen. För att nå ett hållbart arbetsliv, klara framtidens kompetensförsörjning och långsiktigt hållbara pensioner är möjligheten att ställa om under arbetslivet central. Det måste vara möjligt att byta bana flera gånger under livet. Även tidpunkten för inträdet på arbetsmarknaden är viktig.
Dessa områden ligger utanför Pensionsgruppens mandat att fatta beslut om, men partierna bakom pensionsöverenskommelsen är överens om att intensifiera arbetet med ytterligare insatser för en bättre arbetsmiljö och en bättre möjlighet att ställa om under arbetslivet.

Reflektion: En bra arbetsmiljö är den viktigaste pensionsförsäkringen, därför är det utmärkt att Pensionsgruppen lyfter dessa frågor.

5. Ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till Pensionsgruppen.
Vägen mot ett längre arbetsliv berör hela samhället och inte minst arbetsmarknadens parter. Det fortsatta arbetet för ett längre och mer hållbart arbetsliv och utvecklat pensionssystem bör därför dialog med parterna på arbetsmarknaden. För att underlätta det samarbetet skapas därför ett partsråd för ömsesidigt samråd mellan Pensionsgruppen och parterna.

Reflektion: Sveriges styrka är den Svenska Modellen och då krävs att arbetsmarknadens parter involveras i förändringsarbetet. Ett Med beröm godkänt förslag.

6. Delegation för äldre arbetskraft.
För en väl fungerande arbetsmarknad är det nödvändigt att alla människors kompetens tillvaratas. Samtidigt finns det studier som visar att åldersdiskriminering börjar redan i 40-årsåldern. För att uppnå ett mer hållbart arbetsliv och långsiktigt hållbara pensioner kommer Pensionsgruppen inom kort att presentera en delegation som ska arbeta forskningsnära, tillsammans med andra relevanta aktörer, för att motverka åldersdiskriminering och se till att vi bättre tar till vara äldres kompetens på arbetsmarknaden.

Reflektion: Även här blir betyget Med beröm godkänt.

7. Översyn av avdragsreglerna för tjänstepension.
Det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionerna måste fungera bättre tillsammans. Därför behöver avdragsreglerna för tjänstepension ses över för att både det allmänna pensionssystemet och de kollektivavtalade pensionslösningarna ska bidra till långsiktigt trygga och hållbara pensioner.

Reflektion: En alldeles för svepande punkt som väcker funderingar. Hade uppskattat större tydlighet om vad Pensionsgruppen faktiskt vill åstadkomma. Frågorna måste hanteras med stor fingertoppskänsla.

8. Åtgärder för mer jämställda pensioner.
Det svenska pensionssystemet är jämställt, men det ger ojämställda pensioner. Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner jämfört med män. Detta vill Pensionsgruppen ändra på varför en handlingsplan för jämställda pensioner har beslutats. För att minska pensionsgapet mellan män och kvinnor behöver bland annat förändringar ske på arbetsmarknaden.

Reflektion: Skönt att se att förslagen om att dela premiepension och tjänstepensionsrätter lyser med sin frånvaro.

9. Moderniserade placeringsregler för AP-fonderna.
Reglerna för hur AP-fonderna investerar våra framtida pensioner behöver moderniseras för att bli mer hållbara, för att mer pengar ska kunna placeras utanför börsen och för att möjliggöra högsta möjliga avkastning och bättre framtida pensioner.

Reflektion: Vad kan betyget bli annat än Med beröm godkänt.

Men saknas inget? Givetvis! En rejäl reform för ett skattegynnat pensionsförsäkringssparande för alla som riskerar få en låg pension och själva har möjlighet att spara. Mer om detta i Folksam vitbok.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*