Ett förvärvsbelopp kan minska pensionsgapet mellan kvinnor och män

I årets upplaga av Folksams vitbok Vägen till ett pensionssystem i världsklass presenteras ett helt unikt förslag – förvärvsbelopp. Syftet med beloppet är att det ska höja värdet av arbete när det gäller pensionen och minska pensionsgapet mellan kvinnor och män. Konstruktionen för förvärvsbeloppet är som mycket annat med pensioner snårigt, men så här är det i alla fall tänkt att fungera:

Alla individer med en årlig pensionsgrundad inkomst som ligger inom intervallet 73 800 och 190 650 kronor (motsvarar 1,2 och 3,1 inkomstbasbelopp) ska tillföras ett förvärvsbelopp som högst motsvarar 35 270 kr per år (motsvarar 18,5 procent av 3,1 ibb). Förvärvsbeloppet får bäst effekt ifall det även tillförs på samtliga pensionsrätter individen har tjänat in i form av inkomstpension i det reformera pensionssystemet sedan år 1999. För framtida inbetalningar av förvärvsbeloppet bör fördelningen ske enligt gällande avgiftsfördelning på inkomst- och premiepension. Av tabellen framgår att förvärvsbeloppet höjer den totala pensionen med 710 kronor genom att inkomstpensionen och premiepensionen höjs medan garantipensionen sänks. Dessutom minskar behovet av bostadstillägg. Skulle däremot behov av detta föreligga minskar skillnaden i disponibla inkomst till 130 kronor per månad. När en större del av pensionen utgörs av inkomstpension dämpas den långsiktiga värdeminskningen av pensionen tack vare att inkomstpensionen följer löneutvecklingen medan garantipensionen prisindexeras. Härigenom minskar risken för att större grupper av pensionärer hamnar under fattigdomsgränsen. Vi uppskattar att drygt 900 000 individer har en bruttoinkomst som ligger mellan 1,2 och 3,1 inkomstbasbelopp.

 

Tabell : Förvärvsbeloppets effekt på pensionen.

Inkomster Utan förvärvsbelopp Med förvärvsbelopp
Bruttolön kr/månad 6 424 kr 6 424 kr
Årlig pensionsrätt/Förvärvsbelopp 13 263 kr 35 270 kr
Inkomstpension 2 380 kr 5 050 kr
Premiepension 650 kr 1 390 kr
Garantipension 5 130 kr 2 650 kr
Total pension 8 150 kr 9 090 kr
Efter skatt 7 170 kr 7 880 kr
Differens 710 kr
Bostadstillägg 5 000 kr 4 420 kr
Disponibel inkomst 12 170 kr 12 300 kr
Differens 130 kr

I kombination med en höjning av den allmänna pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent, som vi också föreslår, skulle inkomsten för typfallsindividen i tabellen ovanför öka med ytterligare 350 kronor i månaden, vilket ger en total förstärkning med 1 060 kronor mer per månad jämfört med dagens villkor. Finns behov av bostadstillägg minskar emellertid förstärkningen till 480 kr/månaden jämfört med dagens regler.

På systemnivå bidrar förvärvsbeloppet till att göra pensionssystemet mer autonomt och därmed minska risken för övervältring av kostnader för garantipension och bostadstillägg som finansieras inom ramen för statsbudgeten. Samtidigt får förvärvsbeloppet till effekt att en större del av grundskyddet blir en del av pensionssystemet. Förvärvsbeloppet främjar också arbetskraftsdeltagandet och arbetslinjen i och med att beloppet endast tillförs när arbetsinkomsten årligen överstiger 1,2 inkomstbasbelopp, eller 73 800 kronor.

De löpande kostnaderna för förvärvsbeloppet, som belastar statsbudgeten, kan huvudsakligen kvittas mot minskade kostnader för garantipension och bostadstillägg. Beloppet betalas i form av statlig ålderspensionsavgift, som vi uppskattar till drygt 9 miljarder kronor för år 2015. Om förvärvsbeloppet även ska gälla retroaktivt påverkas pensionssystemets finansiella ställning. För att inte den automatiska balanseringen ska påverkas bör en retroaktiv inbetalning göras för de höjda pensionsrätter som följer med förvärvsbeloppet. Den retroaktiva skulden kan uppskattas till drygt 122 miljarder kronor. Antingen kan skulden finanserias genom en engångsinsättning eller en periodisk inbetalning under exempelvis under 10 år med drygt 12 miljarder kronor årligen.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*