Barnförsäkring finns i många varianter. Välj den som passar barnet bäst.

Dagens barnförsäkringar, som sjuk- och olycksfallsförsäkringen för barn populärt kallas, började utvecklas av försäkringsbolagen under 1970-talet. Renodlade olycksfallsförsäkringar hade erbjudits sedan länge, men kombinationen med en försäkring som gav ersättning för skador som orsakades av både olycksfall och sjukdomar var ny. Genomslaget för barnförsäkringen skulle dock dröja till slutet av 1990-talet då drygt en tredjedel av barnen hade en barnförsäkring. Idag har andelen ökat till två tredjedelar. Barnförsäkring som ersätter både sjukdomar och olycksfall är mycket ovanlig utanför det nordiska länderna.

Barnförsäkringar kan antingen tecknas som grupp- eller individuell försäkring. Kännetecknade för gruppförsäkring jämfört med den individuella försäkringen är framför allt följande:

 • Ingen hälsodeklaration för barnet måste lämnas till försäkringsbolaget
 • Färre försäkringsmoment ersätts
 • Försäkringsbeloppen är lägre
 • Lägre premie (pris) på försäkringen som också kan omfatta samtliga barn i familjen.

Unikt för Folksam är att endast kvalifikationstid på 6 månader tillämpas för barnförsäkringen som tecknas som gruppförsäkring. I övrigt är försäkringen i stort sett identisk med den individuellt tecknade försäkringen. Under kvalifikationstiden ges ingen ersättning för sjukdom som visar under denna tid, annat än läke- och resekostnader samt krishjälp. Kvalifikationstiden tillämpas emellertid inte för kunder som innan förlossningen har tecknat en så kallad utökad graviditetsförsäkring. Det innebär i praktiken att barnet kan få en försäkring som är identisk med en individuellt tecknad barnförsäkring utan att lämna en hälsodeklaration, vilket annars är obligatoriskt hos alla försäkringsbolag.

Individuella barnförsäkringar kan tecknas först efter att föräldrarna har fyllt i en hälsodeklaration om barnets hälsa till försäkringsbolaget. Hälsodeklarationen innehåller också en fullmakt som ger försäkringsbolaget rätt att inhämta upplysningar från hälso- och sjukvården. Utifrån uppgifterna i hälsodeklarationen gör försäkringsbolaget en riskbedömning som avgör ifall försäkringsansökan beviljas enligt normala villkor eller med undantagsklausuler, karenstid eller avslås helt. Vid avslag eller om försäkringen erbjuds med begränsningar ska försäkringsbolaget lämna en individuell motivering till beslutet. Ett avslag kan prövas i allmän domstol. Skulle det senare visa sig att uppgifterna i hälsodeklarationen är oriktiga kan det leda till att ingen ersättning betalas ut och att försäkringen sägs upp.

Undantag och begränsningar finns i alla barnförsäkringar. Ingen försäkring gäller för skador och sjukdomar som visade sig innan försäkringen tecknades. Medfödda sjukdomar, psykiska sjukdomar och nerv- och muskelsjukdomar brukar försäkringsbolagen undanta eller tillämpa begränsade ersättningsbelopp. Även vissa aktiviteter som kan anses särskilt riskfyllda som exempelvis kampsporter kan också undantas samt att ersättningen sätts ned eller helt undantas ifall barnet skadar sig på grund av alkohol eller droger. Flertalet barnförsäkringar gäller till barnet fyller 25 år. När försäkringen upphör erbjuder många försäkringsbolag en sjuk- och olycksfallsförsäkring utan hälsodeklaration.

Av Folksams egen statistik framgår att olycksfall hos barn är den vanligaste orsaken till ersättningsbara skador. Sjukdomar står emellertid för störta delen av de totala skadekostnaderna. De fyra mest frekventa sjukdomstyperna är psykiska diagnoser, mag- och tarmsjukdomar, diabetes och cancer.

För att underlätta föräldrarnas val av barnförsäkring genomför Konsumenternas försäkringsbyrån en opartisk jämförelse av försäkringsbolagens erbjudanden varje år. Jämförelsen utgår från sex stycken ersättningsmoment som bedöms särskilt viktiga. För varje moment granskas ersättningsnivån, ersättningstiden och begränsningar. Därefter poängsätts varje moment från 0 till 5 och därefter beräknas försäkringens genomsnittspoäng. Vid den senaste jämförelsen fick barnförsäkringarna från Moderna Försäkringar, Folksam och Länsförsäkringar fick högst betyg.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*