Höjd pensionsålder – nödvändigt men föga populärt

Sveriges pensionärer har upplevt ett rejält pensionsfall under de senaste fem åren. Pensionsfallet har inte gått obemärkt förbi. Missnöjet med pensionen är stort, men av dagens pensionärer är det få som ångrar att de slutade jobba. Det står klart när vi lät TNS Sifo fråga 3 400 pensionärer om deras ekonomiska situation.

Vår undersökning visar att ytterst få av dagens pensionärer fortsatte att arbeta efter att de fyllde 65 år. Och få längtar tillbaka. Knappt hälften gick i pension när de hade uppnått pensionsåldern på sin arbetsplats. Bortsett från en mycket liten grupp, så gick övriga pensionärer i förtid. En femtedel tackvare ett fördelaktigt avgångserbjudande. Nästan lika stor andel gick på grund av hälsoskäl, arbetslöshet, att de hade tröttnat på jobbet eller att de förväntades gå i pension av sin arbetsgivare.

Oavsett bakomliggande orsak till pensioneringen så tycker tre av fyra pensionärer att de gick vid rätt tidpunkt. Knappt var femte tycker att de gick för tidigt och nästan igen tycker att de gick för sent.

För många blev pensionen en besvikelse. Fyra av tio tycker att den sammanlagda pensionen blev lägre än vad de hade förväntat sig.  Kvinnor hade högre förväntningar än män. För hälften av pensionärerna motsvarande pensionen deras förväntningar, medan knappt var tionde pensionär fick sina förväntningar överträffade.

Även om förväntningarna på pensionen infriades eller inte tycker sex av tio pensionärer att pensioneringen har inneburit en påtaglig försämring av deras ekonomiska standard. Endast tre av tio tycker att ekonomin blev opåverkad, medan knappt var tionde tycker att deras ekonomi förbättrades. Skillnaden mellan könen är stor. Mer än två tredjedelar av kvinnorna och drygt hälften av männen upplevde en standardsänkning i samband med pensioneringen. Och det är just den låga pensionen och den besvärliga ekonomiska situationen som drygt hälften av samtliga pensionärer tycker är det mest negativa med pensionärslivet.

Trots en försämrad ekonomi är det få pensionärer som överväger att börja arbeta igen. Ifall det skulle bli nödvändigt att förstärka sin ekonomi skulle nästan sex av tio först försöka byta eller sälja sin bostad eller andra tillgångar. Att fortsätta eller att återgå i arbete skulle endast var tionde pensionär överväga. Förklaringen är kanske pensionärslivets främsta tillgång – rätten att bestämma över sin egen tid. Hela tre fjärdedelar av pensionärerna rankar denna självständighet högst när de listar vad som är det bästa med att vara pensionär. En självständighet som sällan har erbjudits på den arbetsmarknad de själva har erfarit.

Utifrån att flertalet pensionärer är missbelåtna med sin ekonomiska situation är det inte förvånande att nästan hälften uppger att de skulle ha sparat mer och varit mer aktiv i sitt sparande under sin yrkesverksamma tid, nu när de har facit i hand. Spara i pensionsförsäkring och i sin bostad samt arbeta så länge som möjligt är också det råd som pensionärerna ger dagens 35-åringar för att de ska kunna skaffa sig en hygglig pension. Ett långt arbetsliv är nödvändigt för en framtida hygglig pension. Det sistnämnda rådet ligger också i linje med Pensionsåldersutredningens förslag om nödvändigheten om en successiv höjning av pensionsåldern för att åstadkomma en höjning av pensionsnivån. Ett klokt förslag, men föga populärt att döma av vår undersökning. Dagens pensionsåldersnorm på 65 år är djupt rotad. Ska normen brytas måste förslag om en höjning av pensionsåldern sjösättas tillsammans med reformer som främjar långsiktigt försäkringssparande, förnyar vuxenutbildningen och förbättrar den allmänna sjukförsäkring. Härigenom undviks att tryggheten rycks undan för många människor som oavsett sin vilja inte kommer att kunna eller får fortsätta jobba tills de når den förväntade pensionsåldern.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

AC

Det Pensionsåldersutredningens visar er att många inte sparar tillräcklig för sin pension, och varför ska jag utsätta min pension för att de flesta väljer att konsumera?

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*