Regeringen föreslår jobbstimunlans för socialbidragstagare trots massiv kritik

Förra veckan överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som innehöll ett förslag till en så kallad jobbstimulans för personer som är i behov av ekonomiskt bistånd (socialbidrag).  ”Avsikten med förslaget är att uppmuntra bidragsmottagarna som kan arbeta att komma i arbete eller att utöka sin arbetstid samt att ge socialtjänsten ett ytterligare verktyg i motivationsarbetet när det gäller enskilda som får ekonomiskt bistånd ”, skriver regeringen. Detta ska åstadkommas genom att bidragsmottagaren ska kunna bibehålla en del av bidrag trots ökade arbetsinkomster.  För att kvalificera sig till jobbstimulansen krävs att man har varit bidragsmottagare i sex månader i följd. Därefter ska socialtjänsten vid beräkning av socialbidraget endast ta hänsyn till 75 procent av bidragsmottagarens arbetsinkomst under de efterföljande 24 månaderna. Härigenom skulle exempelvis en arbetslös och ensamstående bidragsmottagare som i dag har 6 980 kronor per månad i socialbidrag få bibehålla 2 148 kr av bidraget om han eller hon börjar ett deltidsarbete som motsvarar 60 procent av ett heltidsarbete under två år. Därefter krävs en ny kvalificeringsperiod på sex månader där socialbidraget beräknas på 100 procent av arbetsinkomsten för att komma i åtnjutandet av jobbstimulansen igen.

Flera tunga remissinstanser riktar svidande kritik mot förslaget. En av dessa är Socialstyrelsen som menar att jobbstimulansen innebär ett avsteg från principen om socialbidraget som samhällets yttersta skyddsnät. Istället för ett nät får vi två och därmed också två olika nivåer för vad som kan betraktas som skälig levnadsnivå. Även förslagets sysselsättningseffekt ifrågasätts av Socialstyrelsen. Regeringen väljer att ignorerar denna kritik. Nu återstår att se om riksdagen gör desamma.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*