Trygghetsspanarna rapporterar: Allt fler slår igenom sjukförsäkringstaket

Att döma av regeringens förslag till statsbudget för 2013 ska ersättningstaket i sjukförsäkringen ligga kvar på nuvarande nivå under kvarvarande mandatperiod. Taket ligger i dag på 7,5 prisbasbelopp, vilket innebär att den högsta försäkringsbara inkomsten vid sjukdom är 27 500 kronor per månad. Inkomster därutöver får man alltså ingen ersättning för. Prisbasbeloppet räknas upp årligen med den allmänna prisutvecklingen. Denna konstruktion har fungerat hyggligt när priserna steg snabbare än lönerna i landet, men sedan mitten av 1990-talet gäller det omvända förhållandet.

Försäkringskassans granskning av utvecklingen mellan 1991 och 2010 visar att andelen försäkrade som har hela sin inkomst försäkrad  vid sjuk- och arbetsskada har minskat från 83 till 55 procent under denna period. Och med regeringens hållning i takfrågan kommer denna andel att fortsätta att minska. Det visar färska beräkningar som Statistiska centralbyrån har gjort på Folksam förfågan.  Givet regeringens antaganden om utvecklingen av löner och konsumentpriser minskar andelen helförsäkrade till 44 procent år 2016 (tabell 1). Endast en av fyra tjänstemän inom såväl privat som offentlig sektor kommer då ha hela sin inkomst försäkrad. Denna utveckling är inte ett isolerat fenomen bland tjänstemän, utan vi kan se motsvarande förändring bland arbetare inom byggsektorn och industrin där sju av tio kommer att ha en inkomst över ersättningstaket  

Detta innebär att 2,5 miljoner inkomsttagare kommer att betala en försäkringspremie som ska ge en sjukpenning på 80 procent av lönen vid sjukdom, men i bästa fall får de en kompensation som ligger runt 60 procent. Flertalet av dessa individer, men långt ifrån alla, har kompletterande kollektivavtalade försäkringar och därmed en sammanlagd ersättningsnivå kring 85 procent av lönen. Dessa försäkringar är emellertid inga gratisförmåner, utan betalas genom att inkomsttagarna avstår en viss del av sitt löneutrymme. Det betyder att allt fler kommer att få betala två gånger för sitt försäkringsskydd.

Exempelvis har en privat anställd tjänsteman med en månadslön på 40 000 kronor idag en årlig sammanlag sjukförsäkringsavgift till staten på 24 100 kronor, varav 7 500 kronor för den del av lönen som överstiger ersättningstaket på 27 500 kronor. Dessutom inbetalas en årlig premie för den kollektivavtalade sjukförsäkringen på 8 300 kronor, varav 5 700 kronor används för att täcka inkomstförlusten över ersättningstaket.

Om ersättningstaket i sjukförsäkringen inte höjs kan vi förvänta oss se en motsvarande utveckling som har skett för arbetslöshetsförsäkringen. I dag är det endast 12 procent av de heltidsarbetslösa som för en arbetslöshetsersättning som motsvarar 80 procent av deras tidigare inkomst. Flertalet löntagare har därför skaffat sig en kompletterade inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Tendensen inom sjukförsäkringsområdet pekar i samma riktning. Andelen löntagare som har skaffat sig en privat sjukförsäkring, antingen individuellt eller som gruppförsäkring genom sitt fackförbund, har ökat med 16 procent under perioden 2008 – 2011, från 32 procent till 37 procent. Mellan åren 2008 och 2011 har andelen TCO: medlemmar med en privat sjukförsäkring ökat från 35 till 58 procent. Av LO-medlemmarna är det  46 procent som har skaffat sig en privat sjukförsäkring. Motsvarande andel hos Saco-medlemmarna är 40 procent. 

Tabell 1: Andel inkomsttagare som kommer att ha inkomst över 7,5 Prisbasbelopp under perioden 2013-2016, procent

Sektortillhörighet/ yrkesställning

2013

2014

2015

2016

Statligt anställd

63,4

68,4

72,8

75,4

Kommunalt anställd

30,5

35,5

40,4

44,2

Industriarbetare

49,1

55,6

61,9

66,1

Industritjänstemän

81,9

84,6

86,7

88,1

Byggnadsarbetare

60,0

65,4

69,2

71,7

Tjänstemän inom byggsektorn

75,7

79,1

81,1

82,4

Övriga privat anställd arbetare

21,5

25,6

29,5

32,2

Övrig privat anställda  tjänstemän

62,5

66,3

69,2

71,3

Samtliga                   

44,6

48,9

52,8

55,6

Källa: SCB

 Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*