När är studenter studieoförmögna?

Sjukdom är inte tillräckligt för att få sjukpenning. Det krävs mer än så. Sjukdomen måste också sätta ned min arbetsförmåga som i sin (o)tur leder till en inkomstförlust.  Ingen inkomstförlust, ingen sjukpenning är alltså logiken. En logik som även gäller för den inkomstrelaterade föräldrapenningen och arbetslöshetsförsäkringen. Studenter är en grupp i samhället som ofta hamnar på tvärs med villkoren i dessa socialförsäkringsförmåner.  Deras problem blottläggs tydligt i SACO:s rapport Tryggare kan alla vara.  

Ska studenter likställas med övriga inkomsttagare i socialförsäkringssystemet eller ska ett parallellt system för studenter byggas upp är den inledande frågan när rapportförfattaren Maria Noleryd sammanfattar sina slutsatser.  Att döma av hennes efterföljande förslag lutar hon åt det första alternativet.  Bland annat föreslås att studiemedlet ska räknas som inkomst och därmed ingå i beräkningsunderlaget för sjukpenning och bostadsbidrag. Samt att studenter ska kunna vara deltidssjukskriva.

Noleryds förslag löser endast inkomstfrågan när det gäller sjukförsäkringen. Kvar återstår frågan om hur studenternas arbetsförmåga ska bedömas, eller rättare sagt studieförmåga.  Sjukförsäkringens kriterier för att bedöma arbetsförmågan är mycket strikta. Huvudprincipen är att den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas mot hela arbetsmarknaden.  Om det finns en kvarvarande arbetsförmåga som är tillräcklig för att utföra ett arbete som den försäkrade kan försörja sig på ska Försäkringskassan inte bevilja sjukpenning. Om en student ska passera detta nålsöga krävs det att hon eller han följaktligen har en mycket allvarlig sjukdom som sätter ned studieförmågan näst intill fullständigt. Särskilt för studenter som ägnar sig åt distansstudier.  Att införliva studenterna i sjukförsäkringen skulle alltså innebära en väsentligt försämring jämfört med dagens villkor. Jag tror det är bättre att vidareutveckla studiemedelssystemet så att det även fungerar när stundeterna drabbas av kortvarig sjukdom.   

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*