Sjukförsäkringssystemen i Skandinavien

De skandinaviska ländernas förmånssystem vid kortvarig sjukdom har stora likheter med varandra. Samtliga tillämpar en arbetsgivarbetald sjuklöneperiod under sjukfrånvarons första veckor. Ersättningsperioden är drygt ett år på den högsta ersättningsnivån och för att återkvalificera sig för en ny ersättningsperiod måste den försäkrade vara frisk under en viss period. Länderna har också ett tak för hur höga inkomster som kan försäkras. Takhöjden skiftar betydligt länderna emellan. I Norge försäkras hela inkomsten upp till 36 440 NOK i månaden. Även i Danmark är hela inkomsten försäkrad, men endast upp till 16 544 DKK i månaden. I Sverige motsvarar ersättningen 78 % av inkomsten upp till 26 500 kronor i månaden.  Dessutom har Sverige en karensdag och en högre beskattning av ersättningen, vilket ger en ersättningsnivå som ligger långt under de danska och norska nivåerna. För att omfattas av de danska och norska sjukförmånerna måste den försäkrade uppfylla en kvalificeringsperiod på ett antal veckor, medan man i Sverige är försäkrad från första anställningsdagen.

I samtliga skandinaviska länder finns det kollektivavtal som kompletterar det offentliga ersättningssystemen. Härigenom tillförsäkras att inkomsttagare med löner över ersättningstaken får en standartrygghet vid sjukdom.

Om arbetstagarens sjukdom blir långvarig, vanligtvis efter ett år, erbjuder samtliga skandinaviska länder rehabiliteringsinsatser och arbetsprövning. I Danmark och Norge kan rehabiliteringsinsatserna pågå i fyra till åtta år. I Danmark finns två former av insatser – rehabilitering och flexjobb. Den norska arbetsavklaringspengen infördes i år och påminner om den Svenska tidsbegränsade sjukersättningen som avskaffades år 2008. I stället har Sverige infört ett arbetslivsintroduktionsprogram för personer som har förbrukat sina sjukpenningdagar. Programmet pågår i tre månader och genomförs av Arbetsförmedlingen. När programmet avslutas är avsikten att deltagarna ska återgå till arbetsmarknaden, antingen till sitt ordinarie jobb, ett nytt jobb eller bli arbetslös.

Danmark har den högsta ersättningen vid långvarig sjukdom, 16 293 DKK i månaden. Notera att det är ett fast ersättningsbelopp som är oberoende av försäkringstagarens tidigare inkomst. I Norge är arbeidsavklaringspengen inkomstrelaterad och uppgår till 66 % av tidigare inkomst, men högst 15 302 NOK per månad. Vid deltagande i det svenska introduktionsprogrammet utbetalas ett så kallat aktivitetsstöd som kan variera mellan 223 till 680 kronor per dag beroende på försäkringstagarens tidigare inkomst och medlemskap i en A-kassa. 

Skulle rehabiliteringen och arbetsträningen inte få ett förväntat resultat och försäkringstagarens arbetsförmåga kan anses som varaktigt nedsatt, har de skandinaviska länder ersättningssystem som kan aktualiseras vid en sådan situation.
 
Den danska förtidspensionen är lika för alla försäkrade oavsett deras tidigare inkomst. Norge och Sverige har istället inkomstrelaterade ersättningssystem.

I Danmark är förtidspensionen 16 285 DKK i månaden för ogifta och 13 842 DKK för gifta. Pensionen kan sänkas ifall förtidspensionären eller dennes partner har inkomster eller förmögenheter över en viss nivå. Den norska uförepensjonen motsvarar 60 % av försäkringstagarens tidigare inkomst, dock högst 28 280 NOK per månad. I Sverige har personer med varaktig nedsatt arbetsförmåga rätt till sjukersättning som motsvarar 64 % av den tidigare inkomsten, dock högst 16 960 kronor per månad. Den sammanlagda ersättningen, det vill säga både offentlig och kollektivavtalad ersättning, vid varaktig arbetsoförmåga blir högst för personer som arbetar i Danmark. De danska kollektivavtalade förmånerna vid förtidspension är inte inkomstrelaterade, utan består av fasta försäkringsbelopp, vars nivåer försäkringstagaren själv kan påverka inom vissa gränser. 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*