Offentlig trygghetsreträtt öppnar terrängen för privat försäkring

För tredje året i rad presenterar Folksam rapporten Välfärdstendens. Vår undersökning är unik i det avseendet att vi under dessa år har granskat försäkringsskyddet för Sveriges förvärvsarbetande befolkning, både vad gäller de allmänna såväl som de kollektivavtalade försäkringsförmånerna. Dessutom har vi kartlagt deras behov och attityder till välfärd i allmänhet och socialförsäkringar i synnerhet.  Till vår hjälp har vi haft Synovate som har intervjuat 2 563 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år under perioden 26 januari – 18 februari i år.

Trenderna som vi observerade förra året har förstärkts ytterligare i årets upplaga av Välfärdstens. Ersättningsnivåerna i de allmänna socialförsäkringarna fortsätter att minska, vilket skapar ökat missnöje bland de yrkesverksamma. Skillnaden i trygghet ökar mellan anställda med respektive utan kollektivavtal. Dessutom har efterfrågan på privata försäkringar ökat på bred front. Samtidigt kan vi konstatera att åsikterna om välfärdsfrågor inte har förändrats påtagligt under åren 2008 och 2010

Skillnaden mellan vad de lagstadgade sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna föreskriver och vad den försäkrade får i plånboken är betydande. Vid kortvarig sjukdom motsvarar sjukpenningen inte 80 procent, utan 72 procent av inkomsten. Skulle sjukskrivningen bli långvarig sänks ersättningen inte till 75 procent, utan till 68 procent. För arbetslösa är ersättningen ännu lägre. Endast 12 procent av de arbetslösa får en a-kasseersättning som motsvarar 80 procent av tidigare lön. För genomsnittslöntagaren är ersättningen 56 procent. Även arbetsskadade har fått vidkännas försämringar. Deras ersättning, som vilar på skadeståndsrättsliga principer vilket ska garantera ett hundra procentigt inkomstskydd, har sänkt till 92 procent.

Ska de anställda komma i närheten av de lagstadgade ersättningsnivåerna krävs att hon eller han omfattas av de kollektivavtalade försäkringsförmånerna. Då ökar ersättningsnivåerna vid sjukdom till 80 procent och upp till 88 procent vid arbetslöshet. Avtalens efterlevandeskydd är särskilt förmånliga, i synnerhet för gifta med barn där ersättningen kan överstiga 100 procent av den avlidnes lön.

Förändringarna i socialförsäkringarna har och kommer att generera gigantiska överskott för staten. För de kommande fyra åren uppskattas överskottet till närmare 90 miljarder kronor. Denna dolda form av beskattning ska nu utredas av den parlamentariska socialförsäkringskommitténs som regeringen nyligen tillsatt. Kommittén har också till uppdrag att föreslå en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som ”ska ge god ekonomiskt trygghet”. Att döma av vår intervjuundersökning måste ersättningsnivåerna höjas för att uppnå denna målsättning. Andelen som tycker att den sammantagna ersättningen vid sjukdom är tillräcklig har minskat från 54 till 39 procent mellan åren 2008 och 2010. Under samma period har andelen som tycker att ersättningen vid arbetslöshet är tillräcklig minskat från 32 till 13 procent.

Vi kan se ett distinkt samband mellan missnöjet med de offentliga socialförsäkringarna och andelen förvärvsarbetande med privata försäkringar. Parallellt med att missnöjet stiger, ökar andelen som tecknar privata kompletteringar. I år gäller detta samtliga försäkringsprodukterna som ger ett skydd vid sjukdom, arbetslöshet, olyckor och dödsfall samt pension. I dag har fyra av tio förvärvsarbetande en privat sjukförsäkring och tre av tio har en privat inkomstförsäkring som gäller vid arbetslöshet. Sex av tio har en olycks- och dödsfallsförsäkring och lika många har tecknat en pensionsförsäkring. Bland TCO-förbundens medlemmar hittar vi den största efterfrågan. Mer än tre fjärdedelar av deras medlemmar har tecknat någon form av privat försäkring som kompletterar de offentliga socialförsäkringarna. Två tredjedelar av SACO:s och LO:s medlemmar har gjort detsamma. Vi kan också notera ett ökat intresse för privata försäkringar bland yngre personer i arbetskraften.

Varför TCO-medlemmarna i större utsträckning än övriga efterfrågar privata försäkringslösningar kan vi bara spekulera om. Graden av otrygghet och köpkraft är två faktorer som driver efterfrågan på försäkringsprodukter. Tjänstemännen som TCO organiserar har haft en förhållandevis trygg position på arbetsmarknaden, men efter att finansmarknaden tvärnitade 2008 förändrades förutsättningarna. Risken för arbetslöshet ökade drastiskt. Samtidigt försämrades socialförsäkringssystemet, vilket har gjort många tjänstemän underförsäkrade. Tjänstemännens köpkraft har under den här perioden förbättrats via reallöneökningar och skattesänkningar. Och när både behov och köpkraft finns köper de tryggheten på försäkringsmarknaden. En högst rationell reaktion när det offentliga socialförsäkringssystemet retirerar.

Åsikter om välfärd är inte lättflyktiga. Sedan vi började med Välfärdstendens år 2008 har stödet för inkomstbortfallsprincipen, det vill säga att ersättningen vid ska motsvara en viss andel av lönen, legat stabilt kring 70 procent. Knappt 30 procent stödjer den så kallade grundtrygghetsmodellen, som ger samma ersättning till alla oavsett lön. Starkast stöd för inkomstbortfallsprincipen finner vi bland höginkomsttagare och tjänstemän, medan grundtrygghetsmodellen har flest sympatisörer bland LO-medlemmarna och personer över 60 år.

Välfärdstendens 2010 ger ett tydligt besked om vilken inriktning den förvärvsarbetande befolkningen vill se när nu socialförsäkringssystemet står inför en framtida reformering. Ett faktum som samtliga riksdagspartier måste förhålla sig till inför höstens val, oavsett vilken koalition de tillhör.

Håkan Svärdman

Läs hela rapporten här: Välfärdstendens 2010


Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Tim Crussel

Behöver du ett lån, om ja kommer att erbjuda företag och personliga lån från 5000 SEK till 200 miljoner USD till 3%, bör intresserade kontakta oss via e-post: credit_tim_firm_0098@outlook.com

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Folksams Välfärdstendens 2010: Försämrade offentliga socialförsäkringar skapar rusning efter privata försäkringar | Folksam Media

[…] ger skydd vid sjukdom, arbetslöshet, olyckor, dödsfall och pension. Det visar Folksams rapport ”Välfärdstendens 2010”.För tredje året i rad presenterar Folksam rapporten ”Välfärdstendens”. Den bygger på en […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*