Listan blev lång

Vårens propositionslista från regeringen är tunn när det gäller frågor som handlar om välfärdsområdet. Orsaken är naturligtvis höstens val. Nu handlar det om att skörda frukterna från den gångna mandatperioden. Regeringen har onekligen varit produktiv. Arbetstempot på Arbetsmarknads- och Socialdepartementet har imponerat, även om kvalitén i produkterna har haft sina brister. Få frågor har hamnat i långbänk. Istället har regeringen visat att statsförvaltningen kan agera snabbt och effektivt om viljan till förändring finns. Det är givetvis en annan sak hur dessa förändringar ska värderas, men jag nöjer mig med att lista merparten idag:

År 2007

Sjukförsäkringen
1. Sänkt ersättningstak från 10 till 7,5 prisbasbelopp.
2. Korrigeringsfaktorn på 0,989 infördes. Sänker sjukpenning med 0,9 procentenheter.
3. Medfinansieringen av sjukförsäkringen avskaffades.

Arbetslöshetsförsäkringen
4. Sänkt ersättningstak, från 720 till 680 kronor per dag
5. Införande av ersättningstrappa som innebär att ersättningen successivt sänks från 80 till 65 procent av tidigare lön
6. Förlängning av den historiskt beräknade inkomsten, från 6 till 12 månader. Det leder vanligtvis till att ersättningen sänks
7. Höjd avgift till arbetslöshetsförsäkringen och avdragsrätten för avgiften avskaffas

År 2008

Sjukförsäkringen
8. Korrigeringsfaktorn sänks från 0,989 till 0,97, vilket sänker sjukpenningen med 2,5 %
9. Rehabiliteringskedjan införs den 1 juli 2008. Ersättningsperioden tidsbegränsas till 914 dagar och en ersättningstrappa införs. Sjukpenning på 80 procent och förlängd sjukpenning på 75 procent
10. Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas
11. Villkoren för sjukersättning skärps
12. Rätt till tjänstledigt vid sjukdom för att pröva annat arbete
13. Arbetsgivarna får rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen
14. Nationella riktlinjer för sjukskrivningslängden
15. Jobbamnesti för personer med sjukersättning, beviljad före juli 2008
16. Bonus vid vilande sjukersättning

Arbetslöshetsförsäkringen
17. Deltidsstämpling begränsas till 75 dagar (1 januari, 2008)
18. Differentierad arbetslöshetsavgift, vilket höjer avgiften för många
19. Förlängd karensperiod från fem till sju vardagar (1 juli, 2008)
20. Skärpta samordningsregler för arbetslöshetsersättning och ålderspension

Övrigt:
21. Jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen (1 juli, 2008)
22. Vårdnadsbidrag, 3000 kr/mån. (1 juli, 2008)
23. Intygskrav för föräldrar som tar ut tillfällig föräldrapenning
24. Socialförsäkringsnämnderna läggs ned
25. Skilda beskattningsregler för lön respektive försäkringsersättning. Ersättning beskattas hårdare på grund av att jobbskatteavdrag inte gäller sådan inkomst
År 2009

Arbetslöshetsförsäkringen
26. Arbetslöshetsavgiften sänks med 50 kronor per månad
27. Medlemsvillkoret sänks från 12 till 6 månader för nya medlemmar under år 2009
28. 17-timmarskravet slopas – föräldraledighet, sjuka och arbetslösa kan bli a-kassemedlemmar

Pensionssystemet
29. Beräkningsreglerna för den så kallade bromsen förändras. Mer av slir- än nitbroms. Därmed sänks pensionen 2010 med 3 % och 2,8 % 2011
30. Efterlevandeskyddet under aktiv sparperiod i PPM-systemet slopas
31. Sänkt avgift för makar/partner som önskar ge bort sin premiepension från 14 till 8 procent.

Övrigt
32. Inspektionen för socialförsäkringarna startar sin verksamhet den 1 juli 2009
33. Rehabiliteringsgaranti införs 1 januari, 2008

År 2010

Sjukförsäkringen

34. Villkoren för ”fortsatt sjukpenning” mildras från mycket allvarlig till allvarlig sjukdom
35. Prövningen mot arbetsmarknaden vid dag 180 ska inte ske om det är ”oskäligt”. Det vill säga en mildring i förhållande till tidigare villkor i rehabiliteringskedjan
36. Introduktionsprogram för ”omförsäkrade”, det vill säga personer som har förbrukat sina sjukpenningdagar eller sin tidsbegränsade sjukersättning
37. Aktivitetsstöd utgår till ”omföräkrade”. Ersättning beräknas på tidigare sjukpenninggrundad inkomst istället

Pensionssystemet

38. Pensionsmyndigheten tar över Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassans verksamhet (1 januari, 2010)  
39. Premiesparfonden omvandlas till en generationsfond för icke-väljare, men är även valbar för alla andra
Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*